Báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Kỳ báo cáo Đơn vị báo cáo
8512530 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 5/2020 Trường THCS Xuân Sơn
8512532 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 5/2020 Trường THCS Yên Thọ
8512517 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 5/2020 Trường THCS Hồng Thái Tây
8512525 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 5/2020 Trường THCS Nguyễn Huệ
8512513 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 5/2020 Trường THCS Bình Khê
8512511 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 5/2020 Trường THCS An Sinh
8512512 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 5/2020 Trường THCS Bình Dương
8512523 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 5/2020 Trường THCS Nguyễn Du
8512527 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 5/2020 Trường THCS Thủy An
8512528 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 5/2020 Trường THCS Tràng An
8512521 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 5/2020 Trường THCS Mạo Khê I
8512520 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 5/2020 Trường THCS Lê Hồng Phong
8512524 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 5/2020 Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh
8512522 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 5/2020 Trường THCS Mạo Khê II
8512526 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 5/2020 Trường THCS Tân Việt
8512529 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 5/2020 Trường THCS Việt Dân
8512476 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 5/2020 Trường MN Yên Thọ
8512454 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 5/2020 Trường MN Hoa Lan
8512459 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 5/2020 Trường MN Hồng Thái Đông
8512453 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 5/2020 Trường MN Hoa Anh Đào
8512468 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 5/2020 Trường MN Sơn Ca
8512458 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 5/2020 Trường MN Hoàng Quế
8512460 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 5/2020 Trường MN Hồng Thái Tây
8512467 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 5/2020 Trường MN Sao Mai
8512471 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 5/2020 Trường MN Tràng An
8512456 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 5/2020 Trường MN Họa Mi
8512455 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 5/2020 Trường MN Hoa Mai
8512465 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 5/2020 Trường MN Lê Hồng Phong
8512464 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 5/2020 Trường MN Kim Sơn
8512449 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 5/2020 Trường MN Bình Dương B
8512470 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 5/2020 Trường MN Thủy An
8512450 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 5/2020 Trường MN Bình Minh
8512451 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 5/2020 Trường MN Đức Chính
8512457 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 5/2020 Trường MN Hoa Phượng
8512475 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 5/2020 Trường MN Yên Đức
8512448 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 5/2020 Trường MN Bình Dương A
8512469 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 5/2020 Trường MN Tân Việt
8512473 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 5/2020 Trường MN Việt Dân
8512461 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 5/2020 Trường MN Hưng Đạo
8512472 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 5/2020 Trường MN Tràng Lương
8512447 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 5/2020 Trường MN An Sinh B
8512474 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 5/2020 Trường MN Xuân Sơn
8512497 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 5/2020 Trường TH Nguyễn Văn Cừ
8512483 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 5/2020 Trường TH Bình Dương
8512498 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 5/2020 Trường TH Quyết Thắng
8512501 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 5/2020 Trường TH Tràng An
8512484 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 5/2020 Trường TH Bình Khê I
8512489 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 5/2020 Trường TH Hồng Thái Tây
8512481 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 5/2020 Trường TH An Sinh A
8512499 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 5/2020 Trường TH Tân Việt
8512491 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 5/2020 Trường TH Kim Đồng
8512494 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 5/2020 Trường TH Mạo Khê A
8512493 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 5/2020 Trường TH Lê Hồng Phong
8512488 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 5/2020 Trường TH Hồng Thái Đông
8512504 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 5/2020 Trường TH Xuân Sơn
8512495 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 5/2020 Trường TH Mạo Khê B
8512496 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 5/2020 Trường TH Nguyễn Huệ
8512490 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 5/2020 Trường TH Hưng Đạo
8512503 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 5/2020 Trường TH Vĩnh Khê
8512502 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 5/2020 Trường TH Việt Dân
8512492 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 5/2020 Trường TH Kim Sơn
8512485 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 5/2020 Trường TH Bình Khê II