Top tài nguyên
Số 4096 BGDĐT-CNTT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và thống kê giáo dục năm học 2021 – 2022
Số 1018 PGD&ĐT V v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022
Số 1107 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm học 2021-2022
Số 2690 SGDĐT-TCCBQLCB V v hướng dẫn hợp đồng thỉnh giảng đối với giáo viên
Số 2722 SGDĐT-TTr V v hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021 - 2022
Số 1099 PGD&ĐT V v duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với các trường mầm non
Số 1105 PGD&ĐT Về việc triệu tập giáo viên, nhân viên Làm nhiệm vụ vận hành thử nghiệm, đánh giá Hệ thống kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trên máy tính
Số 1096 PGD&ĐT V v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2021 -2022
Số 1101 PGD&ĐT V v phát động tham gia cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức
Số 1094 PGD&ĐT V v hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học
Số 1098 PGD&ĐT V v triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến cho giáo viên trung học
Số 1072 KH-BĐHPCGDXMC KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn thị xã năm 2021
Số 1097 PGD&ĐT V v duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với các trường có cấp THCS
Số 1092 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thể chất, Thể thao năm học 2021-2022
Số 152 QĐ-PGD&ĐT Quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng ngành GD&ĐT thị xã Đông Triều
Số 1093 PGD&ĐT V v hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT và chủ động tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến dịch Covid-19
Số 1082 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ Y tế trường học năm học 2021-2022
Số 2668 SGDĐT-GDTXMN V v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2021-2022
Số 339 VH-TT Thông báo Về việc mở cửa một số hoạt động VHVN-TDTT tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã
Số 3613 UBND V v bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19
Top tài nguyên
Số 4096 BGDĐT-CNTT V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và thống kê giáo dục năm học 2021 – 2022
Số 1018 PGD&ĐT V v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022
Số 1107 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm học 2021-2022
Số 2690 SGDĐT-TCCBQLCB V v hướng dẫn hợp đồng thỉnh giảng đối với giáo viên
Số 2722 SGDĐT-TTr V v hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021 - 2022
Số 1099 PGD&ĐT V v duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với các trường mầm non
Số 1105 PGD&ĐT Về việc triệu tập giáo viên, nhân viên Làm nhiệm vụ vận hành thử nghiệm, đánh giá Hệ thống kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trên máy tính
Số 1096 PGD&ĐT V v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2021 -2022
Số 1101 PGD&ĐT V v phát động tham gia cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức
Số 1094 PGD&ĐT V v hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học
Số 1098 PGD&ĐT V v triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến cho giáo viên trung học
Số 1072 KH-BĐHPCGDXMC KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn thị xã năm 2021
Số 1097 PGD&ĐT V v duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với các trường có cấp THCS
Số 1092 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thể chất, Thể thao năm học 2021-2022
Số 152 QĐ-PGD&ĐT Quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng ngành GD&ĐT thị xã Đông Triều
Số 1093 PGD&ĐT V v hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT và chủ động tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến dịch Covid-19
Số 1082 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ Y tế trường học năm học 2021-2022
Số 2668 SGDĐT-GDTXMN V v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2021-2022
Số 339 VH-TT Thông báo Về việc mở cửa một số hoạt động VHVN-TDTT tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã
Số 3613 UBND V v bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19